Regulamin zakupów

Sklep internetowy firmy Hortus Media Sp. z o.o. działający pod adresem http://sklep.jagodnik.pl/ jest platformą

prowadzoną przez spółkę:

Hortus Media Sp. z o.o.

ul. B. Czerwieńskiego 3a/17, 31-319 Kraków

NIP: 9452158017 , REGON: 121519211 , KRS: 0000384775

SŁOWNICZEK:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim Sklep internetowy portalu jagodnik.pl dokona skompletowania i

wysłania zamówienia.

Faktura Pro-Forma – faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Nie są

natomiast dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.)

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu

niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów

na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby

środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

Zamówienia można składać:

1. 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.jagodnik.pl/

2. Telefonicznie pod numerem +48 534 111 681 w godzinach 8.00 – 16.00

3. Mailowo pod adresem: biuro@jagodnik.pl

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964

roku - Kodeks cywilny (dalej: "Kodeks cywilny"), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu

cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na

adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny,

Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem internetowym portalu jagodnik.pl

jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem

pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail

lub pocztą tradycyjną wraz z wysyłanym zamówieniem.

§ 2. Ceny produktów

1. Ceny na stronie Sklepu internetowego portalu jagodnik.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2. Ceny znajdujące się przy każdej książce lub płycie, nie zawierają kosztów dostawy.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu internetowego portalu jagodnik.pl w chwili

składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej

złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta

wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy doliczany jest proporcjonalnie do cen książek na

fakturze lub paragonie.

§ 3. Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.

2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (patrz: zakładka "Kontakt z nami").

3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to

zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

§ 4. Formy płatności

Zapłaty za zamówienia można dokonać, gdy zamówienie ma być wysłane:

1. Osobiście gotówką (pobranie) - przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę

dostarczenia paczki.

2. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych (Dotpay).

3. Przelewem bankowym na konto: Bank Millennium SA 34 1160 2202 0000 0001 8730 4282

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer

zamówienia.

Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklepu internetowy portalu jagodnik.pl zapłaty za

zamówienie.

§ 5. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdej pozycji. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia

zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do punktu odbioru zamówień.

W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym

niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni

od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą

umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

§ 6. Warunki reklamacji

Sklep internetowy portalu jagodnik.pl zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz bez wad fizycznych,

zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania

zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.

Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka

"Kontakt z nami").

Sklep internetowy portalu jagodnik.pl w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

Warunki rozpatrzenia reklamacji:

1. Odesłanie wadliwego towar na adres:

Hortus Media Sp. z o.o.

Ul. Czerwieńskiego 3a/17

31-319 Kraków

NIP 945-21-58-017

z dopiskiem "reklamacja".

2. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep internetowy portalu jagodnik.pl wymieni Klientowi

reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np.

z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sklep internetowy portalu jagodnik.pl zwróci

Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od

umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.

3. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi

przez Sklep internetowy portalu jagodnik.pl przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który

zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją

działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej

odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku,

gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep

internetowy portalu jagodnik.pl. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Sklep internetowy portalu jagodnik.pl nie

jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego

zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep internetowy portalu jagodnik.pl).

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć do Sklepu internetowego portalu jagodnik.pl na piśmie

oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru

zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Sklepu internetowego

portalu jagodnik.pl na adres:

Hortus Media Sp. z o.o.

Ul. Czerwieńskiego 3a/17

31-319 Kraków

NIP 945-21-58-017

z dopiskiem "zwrot".

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego

Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy,

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu jest przesyłany także przez Sklep internetowy portalu

jagodnik.pl Klientowi każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, w formie e-mail na adres

podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sklep internetowy portalu jagodnik.pl prześle

Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na podany przez Klienta adres w oświadczeniu lub adres e-mail (po wyraźnym

zaznaczeniu takiej opcji – patrz: Załącznik nr 1).

5. Sklep internetowy portalu jagodnik.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty

dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

6. Sklep internetowy portalu jagodnik.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sklep internetowy portalu jagodnik.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od

Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od

tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób

wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8. Dane osobowe

1. Rejestrując się w Sklepie internetowym portalu jagodnik.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich

danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr

133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich

modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia

Klienta.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach

zawarcia umowy z Sklepem internetowym portalu jagodnik.pl. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient

potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej

opcji w interaktywnym formularzu. Potwierdzenie zawarcia umowy z Sklepem internetowym portalu jagodnik.pl oraz jej

warunków jest również przesyłane niezwłocznie na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu. Dodatkowo,

potwierdzenie zawarcia umowy oraz jej warunków jest przesyłane Klientowi także w formie pisemnej w chwili

dostarczenia zamówionych rzeczy.

2. Sklep internetowy portalu jagodnik.pl informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące

możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania

mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem internetowym portalu jagodnik.pl,

– Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z

wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Sklepem internetowym portalu jagodnik.pl umowy,

– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem internetowym

portalu jagodnik.pl, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub

organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym

numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów

Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

– niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

– Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy

internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Obecność towarów na stronach Sklepu internetowego portalu jagodnik.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu

cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także

przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2018 roku.